OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY B2B

 

 

 • 1 Definicje

Przez terminy użyte w tekście Ogólnych Warunków Sprzedaży rozumie się:

 

 • Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) – niniejszy dokument określający wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Przedsiębiorców związane z zawieraniem Umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Sklep internetowy – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny sklep.gvolt.pl i domenami podległymi prowadzony przez Sprzedawcę, z wykorzystaniem którego Sprzedawca sprzedaje za pośrednictwem sieci Internet Towary znajdujące się w jego ofercie.
 • Sprzedawca – Paweł Reder prowadzący działalność gospodarczą pod firmą G-VOLT Paweł Reder z siedzibą w Katowicach przy ul. Krakowska 1, 40-391 Katowice, NIP: 6351847742.
 • Przedsiębiorca/Klient – każdy podmiot prawa tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zawiera umowę sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że ma ona dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, polegającą na udostępnieniu Sklepu Internetowego pozwalających na wprowadzenie i przechowywanie danych Klienta, pozwalających na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta oraz pozwalających na pełne korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym a także składanie zamówień na Towary i zawarcie Umowy sprzedaży o Towary. Dostęp do Konta Klienta jest możliwy po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Informacje handlowe – informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności Towaru nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 • Towary – ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Formularz zamówienia – funkcjonalność Sklepu Internetowego dostępną zarówno z wykorzystaniem Konta jak i bez posiadania Konta zawierającą niezbędne informacje dotyczące składanego przez Przedsiębiorcę zamówienia na Towar, które są przesyłane do Sprzedawcy poprzez Sklep Internetowy w ramach procedury zawarcia Umowy sprzedaży o Towary.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiającą Przedsiębiorcy weryfikację wybranych do zakupu Towarów oraz modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości Towarów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. Przedsiębiorca po zalogowaniu ma możliwość zapisywania wielu Koszyków i późniejszego ich wczytywania oraz modyfikacji, a także przenoszenia danych zamówienia zapisanych w poszczególnych Koszykach do Koszyka głównego.
 • Umowa sprzedaży – umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny. Na treść umowy składają się zamówienie złożone przez Przedsiębiorcę oraz OWS. Postanowienia Regulaminu, Polityki prywatności oraz zaznaczonych przez Przedsiębiorcę Klauzul mają zastosowanie do Umowy sprzedaży w odpowiednim zakresie.
 • 2 Procedura zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym
 • Na procedurę zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego składają się opisane w niniejszym punkcie OWS czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Przedsiębiorcę.
 • W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, w szczególności składania zamówień i zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient musi założyć na stronie internetowej Sklepu Internetowego Konto Klienta poprzez dokonanie rejestracji. Do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Towarów wymagane jest założenie Konta Klienta. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Przedsiębiorcę konieczne jest dokonanie następujących czynności:
 • a) dokonanie wyboru zamawianego Towaru (rodzaju, ilości) poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”;
 • b) uzupełnienie Formularza zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazania danych do wysyłki;
 • c)zaznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację treści OWS oraz Polityki Prywatności. Akceptacja pozostałych klauzul, tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz odrębnie na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną – nie jest niezbędna do złożenia zamówienia;
 • d) dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę.
 • Do chwili kliknięcia przez Przedsiębiorcę przycisku „Kupuję i Płacę”, Przedsiębiorca może zmienić opcje wybrane w Formularzu zamówienia poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu Towaru.
 • Potwierdzenie przez Przedsiębiorcę zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Przedsiębiorca zostaje poinformowany bezpośrednio przed potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia w sposób opisany w tym punkcie stanowi ofertę Przedsiębiorcy złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach wyświetlanych na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w OWS.
 • W przypadku prawidłowego złożenia zamówienia przez Przedsiębiorcę, zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Po otrzymaniu zamówienia Przedsiębiorcy, Sprzedawca niezwłocznie przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez Przedsiębiorcę na etapie rejestracji Konta, wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia przez Przedsiębiorcę, co należy rozumieć jako przyjęcie Oferty skutkujące zawarciem przez Przedsiębiorcę ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży lub odmowę przyjęcia oferty Przedsiębiorcy. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
 • Potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w §2.7 zawiera dane składające się na treść zawartej Umowy sprzedaży. Warunki zawartej Umowy sprzedaży są ponadto dostępne dla Przedsiębiorcy w zakładce „Historia zamówień”.
 • Niezależnie od postanowień punktów powyżej, Przedsiębiorca zawiera ze Sprzedawcą poprzez korzystanie ze Sklepu Internetowego umowę o usługę świadczoną drogą elektroniczną, o której mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 • 3 Płatności i Dostawy
 • Przedsiębiorca ma prawo wyboru jednej z następujących form płatności za Towary zakupione w Sklepie Internetowym:
 • Przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedawcy wskazane w potwierdzeniu zamówienia,
 • Określone w Sklepie Internetowym ceny Towarów są cenami wyrażonymi w polskich złotych netto. Ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy Towarów do miejsca wskazanego przez Przedsiębiorcę i wszelkich innych kosztów, które Przedsiębiorca będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Przedsiębiorca będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy.
 • Koszt dostawy Towarów uzależniony jest od wybranej przez Przedsiębiorcę opcji dostawy Towaru, na etapie uzupełniania Formularza zamówienia.
 • Informacja o cenie Towaru podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Przedsiębiorcę wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym, udzielania i odwoływania rabatów lub wprowadzania innych zmian na stronie Sklepu Internetowego, przy czym zmiany te nie naruszają praw Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowy sprzedaży Towarów przed dokonaniem ww. zmian.
 • W przypadku wyboru przez Przedsiębiorcę formy przedpłaty płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 • Dostarczanie Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej do miejsca wskazanego przez Klienta, wyłącznie na terytorium Polski. Możliwy jest również odbiór osobisty Towarów przez Klienta w siedzibie Sprzedającego lub wskazanym przez niego miejscu. W przypadku odbioru osobistego płatność za zamówienie realizowana jest poprzez przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy.
 • Koszty odebrania Towaru, w tym koszty rozładunku Towaru ze środka transportu ponosi Klient.
 • Zamówienie Towarów w Sklepie Internetowym pobraniem realizowane jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę płatności, co oznacza, że w tym terminie Towar przekazywany jest przez Sprzedawcę do wysyłki dostawcy lub gotowy do odbioru osobistego. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.
 • 4 Dodatkowe warunki sprzedaży
 • Umowa sprzedaży Towaru jest zawierana w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 • Wszelkie informacje podawane przez Przedsiębiorcę w Sklepie Internetowym, w tym w Formularzu zamówienia i Koncie, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
 • Wyłączona jest odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu opóźnienia lub zwłoki w realizacji dostawy Towaru. Wyłączenie odpowiedzialności, o której mowa w tym punkcie nie zachodzi w przypadku działania w sposób umyślny.
 • Wyłączona jest odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu utraconych korzyści. Wyłączenie odpowiedzialności, o której mowa w tym punkcie nie zachodzi w przypadku działania w sposób umyślny.
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest zbadać doręczony Towar w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju i zawiadomić niezwłocznie Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Przedsiębiorca ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.
 • Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy nie może przekroczyć wartości zawartej Umowy Sprzedaży.
 • 5 Reklamacje
 • Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać Przedsiębiorcy Towar wolny od wad.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów zostaje wyłączona.
 • Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary. Gwarancji mogą udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.
 • 6 Postanowienia końcowe
 • Sklep Internetowy i czynności związane z zawieraniem Umów sprzedaży w Sklepie Internetowym są dostępne w języku polskim.
 • OWS są udostępniane Przedsiębiorcy pod adresem internetowym https://hurtowniagvolt.pl/ przed zawarciem Umowy sprzedaży, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści OWS za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Przedsiębiorca. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści OWS w wersji obowiązującej w chwili zawierania Umowy sprzedaży, zaleca się zapisanie wersji OWS na dysku komputera.
 • OWS stanowi integralną część Umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Spory wynikłe w związku z zawarciem Umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • OWS mogą być zmieniane przez Sprzedawcę. Udostępnienie zmienionych OWS następuje zgodnie z 6.2, przy czym zmiana OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Sprzedawcę z Przedsiębiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS.
 • Niniejsze OWS obowiązują od dnia 07.09.2021.
 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Klientów będących Przedsiębiorcami zawierającymi umowę sprzedaży Towarów bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że ma ona dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.